Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Đèn báo rẽ trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Đèn báo rẽ trước

1. 33113-K20-901 PIPE, CP - ỐNG CP

2. 33301-K07-901 BULB, POSITION (12V 5W) (STANLEY) - BÓNG ĐÈN VỊ TRÍ (12V 5W) (STANLEY)

3. 33405-K56-V01 SOCKET COMP., WINKER - CỤM ĐUÔI ĐÈN BÁO RẼ

4. 33410-K56-V01 WINKER COMP., R. FR. - CỤM ĐÈN BÁO RẼTRƯỚC BÊN PHẢI

5. 33460-K56-V01 WINKER COMP., L. FR. - CỤM ĐÈN BÁO RẼTRƯỚC BÊN TRÁI

6. 34905-KAN-W01 BULB, WINKER (12V 10W) (AMBER) (STANLEY) - BÓNG ĐÈN BÁO RẼ (12V 10W) (AMBER) (STANLEY)

7. 93903-25310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

← Bài trước Bài sau →