Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Két tản nhiệt

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Két tản nhiệt

1. 19010-K56-N01 RADIATOR COMP. - CỤM KÉT TẢN NHIỆT

2. 19015-K56-N01 SHROUD COMP. - ỐP BẢO VỆ

3. 19016-KEA-003 SCREW, PAN, 4x8.5 - VÍT 4x8.5

4. 19020-KPP-T01 FAN COMP., COOLING - CỤM QUẠT LÀM MÁT

5. 19030-K56-N01 MOTOR COMP., PAN - CỤM MÔ TƠ QUẠT

6. 19037-KVB-902 CAP COMP., RADIATOR (T.RAD) - CỤM NẮP KÉT TẢN NHIỆT (T.RAD)

7. 19046-KVB-902 LABEL, RADIATOR CAP (T.RAD) - NHÃN NẮP KÉT TẢN NHIỆT (T.RAD)

8. 19050-K56-N10 STAY, RADIATOR LOWER - GIÁ PHÍA DƯỚI KÉT TẢN NHIỆT

9. 19051-KGB-610 RUBBER, RADIATOR MOUNTING - CAO SU BẮT KÉT TẢN NHIỆT

10. 19061-K56-N00 HOSE, RADIATOR INLET - ỐNG VÀO KÉT TẢN NHIỆT

11. 19062-K56-N00 HOSE, RADIATOR OUTLET - ỐNG RA KÉT TẢN NHIỆT

12. 19063-K56-N00 HOSE, HEAD OUTLET - ỐNG NỐI ỐNG RA KÉT TẢN NHIỆT

13. 19104-MB0-700 CAP, RESERVE TANK - NẮP BÌNH DỰ TRỮ

14. 19110-K56-N10 TANK, RADIATOR RESERVE - BÌNH DỰ TRỮ KÉT TẢN NHIỆT

15. 19125-K56-N10 RUBBER, HEAT GUARD - CAO SU CÁCH NHIỆT

16. 19127-K56-N00 RUBBER, RADIATOR LOWER - CAO SU PHÍA DƯỚI KÉT TẢN NHIỆT

17. 19300-K15-901 THERMOSTAT (NIPPON THERMOSTAT) - BỘ ỔN NHIỆT (NIPPON THERMOSTAT)

18. 19311-K56-V00 CASE COMP., THERMOSTAT - BỘ ỔN NHIỆT

19. 19315-KGH-900 COVER, THERMOSTAT - ỐP BỘ ỔN NHIỆT

20. 19320-K56-N00 TUBE, BYPASS - ỐNG ĐI TẮT

21. 19505-K45-N00 CLAMP, WATER HOSE - KẸP ỐNG DUNG DỊCH LÀM MÁT

22. 91304-415-000 RUBBER, HEADLIGHT CASE MOUNTING - CAO SU BẮP HỘP ĐÈN PHA

23. 90116-KVB-900 BOLT, FLANGE, 6MM - BU LÔNG BẮT BÍCH 6MM

24. 90120-KCR-003 BOLT-WASHER, 6x16 - BU LÔNG-ĐỆM 6x16

25. 90201-KPR-901 NUT, CLIP, 6MM - ĐAI ỐC KẸP 6MM

26. 90315-MFL-003 NUT, FLANGE, 3MM - ĐAI ỐC BẮT BÍCH 3MM 

27. 90501-GR2-000 COLLAR, 6.2x11 - BẠC LÓT 6.2x11

28. 95002-02100 CLIP, TUBE (B10) - KẸP ỐNG (B10)

29. 95002-41050-08 VLAMP, TUBE (D10.5) - KẸP ỐNG (D10.5)

30. 95002-50000 CLIP, TUBE (C9) - KẸP ỐNG (C9)

31. 19108-K56-N10 TUBE, RESERVE TANK OVERFLOW - ỐNG XẢ BÌNH DỰ TRỮ

32. 95005-55370-20 TUBE, 5.3x370 (95005-55001-20M) - ỐNG 5.3x370 (95005-55001-20M)

33. 95701-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x14

34. 95701-06016-00 BOLT, FLANGE, 6x16 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x16

35. 95701-06022-00 BOLT, FLANGE, 6x22 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x22

36. 96001-06025-00 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x25

← Bài trước Bài sau →