Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Yên xe

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Yên xe

1. 50193-K56-N10 STAY, SEAT HINGE - GIÁ GIỮ BẢN LỀ YÊN

2. 50400-K56-N10ZA GRIP, RR. - TAY DẮT SAU

3. 75581-GN8-920 SPRING, LOCK KEY SETTING - LÒ XO ĐỊNH VỊ KHÓA YÊN

4. 77200-K56-V20ZA SEAT COMP., DOUBLE *TYPE1* - BỘ YÊN ĐÔI *KIỂU 1*

5. 77206-426-000 RUBBER, SEAT SETTING - CAO SU BẮT YÊN

6. 77210-K56-N00 HINGE, SEAT - BẢN LỀ YÊN

7. 77215-KW7-900 RUBBER C, SEAT SETTING - CAO SU BẮT YÊN C

8. 77230-K56-N10 CATCH COMP., SEAT - CỤM NGÀM YÊN

9. 77234-K35-V00 SPRING, SEAT LOCK - LÒ XO KHÓA YÊN

10. 77236-GW0-000 WASHER, SEAT LOCK - VÒNG ĐỆM KHÓA YÊN

11. 77239-KVB-900 KEY, SEAT LOCK - CHÌA KHÓA YÊN

12. 77240-K56-N11 CABLE COMP., SEAT LOCK - CỤM DÂY KHÓA YÊN

13. 90105-KPH-901 BOLT, SEAT HINGE - BU LÔNG BẢN LỀ YÊN

14. 94001-06070-0S NUT, HEX., 6MM - ĐAI ỐC LỤC GIÁC 6MM

15. 95701-06010-00 BOLT, FLANGE, 6x10 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x10

16. 95701-06012-00 BOLT, FLANGE, 6x12 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x12

17. 95701-08018-00 BOLT, FLANGE, 8x18 - BU LÔNG MẶT BÍCH 8x18

← Bài trước Bài sau →