Khung sườn, phuộc, dàn chân > Khung sườn, chảng ba, chén cổ, ghi đông,